Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze verklaring is als volgt opgebouwd:

I. INTRODUCTIE
II. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING?
III. WELKE COTEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR HANNECARD VERWERKT?
IV. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT HANNECARD UW PERSOONSGEGEVENS?
V. MET WIE DEELT HANNECARD UW PERSOONSGEGEVENS?
VI. HOE LANG WORDEN UW PERSOON?SGEGEVENS BEWAARD?
VII. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
VIII. WAT ZIJN UW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
1. Recht van inzage, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar
2. Recht van bezwaar tegen direct marketing
3. Recht om een klacht in te dienen
IX. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
X. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
XI. WAAR KAN DE GEBRUIKER TERECHT VOOR VRAGEN EN VERZOEKEN?

I. INTRODUCTIE

1. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe Hannecard (hierna ook ‘Wij’) persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart die betrekking hebben op haar klanten en alle personen die met Hannecard in contact staan (bvb. sollicitanten, bezoekers van onze website, zij die vragen stellen via e-mail of telefoon) (hierna ‘u’). Onder Hannecard worden volgende vennootschappen verstaan: Hannecard NV, Hannecard Benelux NV, Hannecard France SAS, Hannecard Alsace SA, Hannecard GmbH, Hannecard Polska Spzoo, Hannecard Russia LLC, Hannecard North-West LLC, Pikoasur SAS.
Onder persoonsgegevens (hierna: ‘gegevens’) wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

2. Hannecard hecht veel belang aan de bescherming van gegevens en respecteert uw persoonlijke levenssfeer. Hannecard behandelt en beschermt uw gegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.
Bij de verwerking van uw gegevens leeft Hannecard evident de wet na, momenteel de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt. Meer informatie over gegevensbescherming kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf heden de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

3. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Hannecard op dit gebied kent en begrijpt.
Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website: www.hannecard.com/en/privacy-statement. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.


II. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING?

4. Hannecard is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn de volgende: Hannecard NV, Ninoofsesteenweg 589, 9600 Ronse, ondernemingsnummer 0892.311.512, gdpr@hannecard.com en telefoonnummer +32 55 23 76 30. 

5. Hannecard is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de regelgevende instanties verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw gegevens. 

6. Hannecard kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw gegevens namens Hannecard en volgens de instructies van Hannecard te verwerken in overeenstemming met deze verklaring. Enkel de strikt noodzakelijke gegevens zullen aan deze ondernemingen worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van Hannecard’ genoemd).


III. WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR HANNECARD VERWERKT?

7. Hannecard kan gegevens en informatie verwerken die door u of door derden worden verstrekt, voor zover dit nodig of nuttig is voor de werking van Hannecard.
Om u hierover het best mogelijk te informeren, geeft deze verklaring eerst een overzicht van de categorieën van gegevens die kunnen worden verwerkt (dit overzicht is niet-limitatief en er kunnen dus andere persoonsgegevens worden verwerkt indien hiertoe de noodzaak blijkt). Hierbij wordt de context aangegeven waarin Hannecard deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor Hannecard de gegevens verwerkt.

 

CategorieVoorbeeldenContext
1/ Bezoekers van de websiteIP adresDienstverlening en het verzorgen en verbeteren van de website.
2/ Klanten Voor-en achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, adres, etc.
Bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website. 
Deze zijn de gewoonlijke klantengegevens.
3/ LeveranciersVoor-en achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, adres….Deze zijn de gewoonlijke leveranciersgegevens.
4/ SollicitantenVoor-en achternaam, e-mailadres, nationaliteit, geboortedatum, vast of mobiel telefoonnummer, adres, loopbaan, studies,…De gegevens van de sollicitant worden bijgehouden door middel van het bewaren van zijn of haar CV.
5/ CookiesGegevens over klik-en kijkgedrag van de gebruiker, devices van de gebruiker, IP-adres, type internet-browser, type operating system of voorkeuren.Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Meer hierover in onze cookie policy.


8. Hannecard verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.IV. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT ?

9. Hannecard verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. Hannecard zorgt ervoor dat alleen de benodigde en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

Hannecard zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken: 

CategorieVerwerkingsdoel
1/ IP adresHet opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen niet kan achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Hannecard om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Ook gaan we op grond hiervan op bedrijfsniveau prospectie gaan doen.
2/ klantengegevensMet het oog op het uitvoeren van de overeenkomst of het onderhouden van de relatie met de klant.
3/ LeveranciersgegevensLeveranciersgegevens met het oog op het uitvoeren van de overeenkomst of het onderhouden van de relatie met de leverancier.
4/ SollicitantengegevensMet het oog op het beoordelen van een kandidatuur voor huidig of toekomstige aanwerving.  
5/ CookiesZie onze cookie policy.

10. Hannecard kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. Deze gegevens verkrijgt Hannecard van u wanneer u zich inschrijft op de nieuwsbrief of het contactformulier op de website invult. U heeft steeds de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor directe marketing en nieuwsbrieven via de link, te vinden onderaan in de e-mails. Hannecard verwerkt deze informatie op basis van uw toestemming.V. MET WIE DEELT HANNECARD UW PERSOONSGEGEVENS?

11. Hannecard behandelt uw gegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

12. Voor bovengenoemde doeleinden kan Hannecard uw persoonsgegevens aan de volgende ontvangers bekendmaken:

  • Derden die Hannecard bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van haar activiteiten, met inbegrip van reporting, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten. Het kan voorkomen dat aan een derden de opdracht gegeven wordt om de persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en/of te analyseren. Verder kan het nodig zijn om de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken zodat Hannecard in staat is om een product of dienst te leveren die U heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik wordt daaronder niet begrepen en is verboden. 
  • Aan andere derden zal Hannecard de persoonsgegevens van U nooit verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe zou gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak.


13. Hannecard bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

14. De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kan Hannecard uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing met betrekking tot Hannecard haar diensten.

Daarnaast kan Hannecard uw gegevens ook doorgeven aan haar partners, met het oog op direct marketing.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht. Je kan ook contact opnemen met gdpr@hannecard.com of via volgend adres:

Hannecard NV
Ninoofsesteeenweg 589
9600 Ronse (Belgium)


VI. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

CategorieVerwerkingsduur
1/ IP adresWe houden hiervan enkel bedrijfsgegevens bij en dus geen persoonsgegevens.
2/ klantengegevensVoor de duur van de klantenrelatie en de 5 daaropvolgende jaren.
3/ LeveranciersgegevensVoor de duur van de relatie met de leverancier.
4/ SollicitantengegevensVoor de duur van 2 jaren 
5/ CookiesZie onze cookie policy.

 

VII. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

15. Hannecard hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging op beschadiging.

Hannecard neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Hannecard gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Hannecard onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal Hannecard u evenals de Gegevensbeschermingsautoriteit in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan de werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

VIII. WAT ZIJN UW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

1.  RECHT VAN INZAGE, RECTIFICATIE, WISSING, OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS EN VAN BEZWAAR

16. Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

  • Het recht op inzage van uw persoonsgegevens bij Hannecard. Dit houdt in dat u Hannecard kan vragen: of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.
  • Een recht van rectificatie als u constateert dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
  • Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. U kan op het einde van het contract dat u met Hannecard gesloten hebt vragen om te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens. Hannecard kan, echter, in het kader van deze verklaring, voorgaande persoonsgegevens bijhouden die voor bewijsdoeleinden van transacties vereist zijn. Onder dit verwijderingsrecht heeft u ook het recht om Hannecard te allen tijde te vragen om de stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens die zijn verwerkt op basis van uw toestemming.
  • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan Hannecard heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u Hannecard vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor Hannecard.
  • Recht op beperking van de verwerking. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV. Hannecard zal in dat geval het verwerken van uw persoonsgegevens stop zetten.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten per e-mail naar gdpr@hannecard.com of door het contactformulier op de website te bezoeken www.hannecard.com/en/contact

2. RECHT VAN BEZWAAR TEGEN DIRECT MARKETING

17. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, indien u dergelijke mededelingen niet (meer) wilt ontvangen van Hannecard. In dat geval zal Hannecard uw gegevens niet meer verwerken voor direct marketingdoeleinden. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd.


U kan ons uw bezwaar op de volgende wijzen kenbaar maken:

  • •Door het versturen van een e-mail met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart naar gdpr@hannecard.com
  • •Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door Hannecard is verzonden.
  • •Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website.


De uitoefening van het recht van bewaar kan evenwel Hannecard niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.


3. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

18. Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

19. U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op contact@apd-gba.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.IX. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

20. Hannecard kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien zij, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen verwerken en/of deze gegevens aan derden gaat verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.X. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

21. Op deze privacyverklaring is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Gent, afdeling Oudenaarde.XI. WAAR KAN DE GEBRUIKER TERECHT VOOR VRAGEN EN VERZOEKEN?

22. Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Hannecard , kunt u contact opnemen met:

Hannecard NV
Ninoofsesteenweg 589
9600 Ronse
Belgium
Info@hannecard.com
+32 (0) 55 23 76 30.